اصطلاح عطر ...!؟
تقریبا غیر ممکن است که در مورد عطر با توجه به مواد تشکیل دهنده آن صحبت کنیم

چرا که فرمول ساخت عطر برای طراحان آن عطر محفوظ است و البته سری.

اما فرهیختگان باتجربه و حرفه ای میتوانند عناصر اصلی تشکیل دهنده عطر ها را جدا

کنند .وقتی که این چیره دستی و مهارت با تکنولوژی شیمی مدرن مانند تکنولوژی تجزیه

عناصر رنگی (Gas Chromatography) آمیخته شود به عطر ساز کمک میکند که عطری مانند

آن و یا حتی بهتر از آن ساخته شود. تقریبا بیش از 85% عطر ها در اروپا و مخصوصا در کشور

های فرانسه ، آلمان ، سوئیس ، اسپانیا ، هلند و انگلستان تولید میشود.

اما از آنجائیکه شهرت ،صنعت عطر جهان را احاطه کرده است شما ممکن است تصور کنید که

عطر ها ویژگی های اختصاصی دارند که فقط مخصوص طراح آن است وبقیه به آن دسترسی

ندارند ولی در حقیقت اینطور نیست .


برند و نام عطر ها
قوانین جهانی اینطور اعلام میکنند که این رایحه متعلق به طبیعت است و نه متعلق به یک

فرد خاص. بنابراین یک عطرو رایحه نمی تواند انحصاری باشد یا قانون کپی رایت در مورد آن

اجرا شود، کارخانه ها هم نمیتوانند کسی را از تغییر دادن یا بهبود دادن بر روی بو ها و رایحه

ها در تمام یا قسمتی از یک عطر منع نمایند.

البته نام برند تجاری عطر میتواند برای طراح آن عطر مشمول قانون کپی رایت باشد ، وی

میتواند آنرا ثبت کند و دیگران حق ندارند از آن بنفع خود استفاده کنند.بنابراین هیچگاه ما اعلام

نمیکنیم عطر های خالص بدون الکل در این فروشگاه آنلاین ، بوسیله طراح آن تولید شده

است.بهمین دلیل ما از واژه های "عطر خالص بدون الکل ...." یا " اسانس .... " یا "رایحه .... "

استفاده میکنیم تا تفاوت آن کاملا شفاف و روشن باشد.

با یک عطر خالص بویایی شما در تمام طول شبانه روز حفظ میشود چرا که عطر های خالص

علاوه بر بدن شما حتی روی لباس شما در کمد لباس باقی میماند. عطر خالص مهمولا بین 6 تا

24 ساعت دوام دارند و تبخیر طبیعی عطر در تمام مدت روز ادامه می یابد که این به نوع

پوست شما هم بستگی دارد.

اما فقط یک نکته مهم . عطر های خالص برای مدت طولانی در شیشه هایشان می مانند.

اغلب مردم نمی دانند که عطر های الکلی (ادکلن ها و دئودورات ها) فاسد شدنی

هستند .کارشناسان صنایع عمر این گونه عطر ها را بین 6 تا 18 ماه اعلام میکنند البته این مدت

با توجه به مواد ادکلن و کیفیت آن متغیر است.

اما عطر های خالص بوی خود را از دست نمی دهند ،سالها و سالها.


ادکلن ها
یک ادکلن آميزه اي از روغنهاي اساسي(Essential Oil ) ، تركيبات معطر (Aroma Compound)

، ثابت كننده (Fixatives) و الكل (Alcohol) مي باشد. روغن هاي اساسي از طريق تـقـطـير

گـلهـا،گياهان و علفها بدست مي آيد.اگر عصاره گيري ازطريق تـقطير مـيــسر نباشد توسط

روغنهاي جاذب اين كار صورت مي گـيـرد مانند گل ياس.عصاره گيري توسط روغنهاي جاذب

اساسا عمل استخراج توسط جذب مواد معطر بداخل موم و سپس استخراج و جدا سازي

روغن بدبو توسط الكل ميباشد. در سـاختـن عـطر مواد شيميايي معطر نيز بكار ميرود. ثـابـت

كننده ها كه وظيفه پيوند دادن و متصل كردن عطرهاي گوناگون را بعهده دارند شامل بلسان

( درخت گل حنا )، عنـبر سـائـل و شـيره غـدد بـودار آهـوي مشـك ( نــوع غليظ آن بدبو بوده

اما در محلول الكل به عـنـوان عـامـل نگهدارنده كاربرد دارد ). ميـزان الكل افزوده بستگي به

نوع ادکلن دارد.


انـواع ادکلن ها و خـواص آنـها
هــمان طـور كـه درصد(غلظت) تركيبات معطر (اروماتيك) كاهش مي يابد(مقدار الکل افزایش

می یابد)، شـدت و طول عـمـر عطر نيز كاهش مي يابد.

1-
عصاره عطر: %40-20 تركيبات معطر

2- Eau De Perfume
شامل 10 - 20% ترکیبات معطر

3- Eau De Toilette
شامل 5-10% ترکیبات معطر

4- Eau De Cologne
شامل 2-5 % ترکیبات معطر

تـركيـب آب و الـكل بعنوان حلال مواد معطر بكار ميرود. در عمل گرماي بدن سبب ميگردد تـا

حـلال بـسرعت تـبـخير شده و عـطر بـروي پـوست بـاقـي بـماند تا بتدريج طي چندين ساعت

تبخير گردد.


مراحل تبخير عطر
1-
رايحه اوليه: رايحه اي كه پس از چند دقيقه از استعمال عـطـر احـسـاس مي گردد. رايحه

اوليه همان احساس اوليه از بوي عطر مي بـاشد. بـه هـمين خاطر در فروش عطر تاثير

بسزايي دارد. رايحه اين مرحله تازه و تند مي بـاشد. تركيـبـاتي كـه در ايـن مـرحله دخيل

هستند بوي تند داشته و شديدا فرار ميباشند و بسرعت تبخير ميگردند.

2-
رايحه ثانوي: رايحه عطرثانوي زمانيـكـه رايـحه ابتدايي از ميان ميرود آشكار ميگردد. رايحه

ثانوي بدنه اصلي عطر را تشكيل ميدهد و بعنوان ملايم كنـنـده بوي تند اوليه بكار ميرود.رايحه

اين مرحله چيزي حدود 10 دقيقه تا 1 ساعت بعد از استعمال عطر احساس ميگردد.

3-
رايحه پايه: رايحه عطر زماني كه رايحه اوليه و ثانويه از ميان مي رونـد. تركيبات اين گروه

معمولا ثابت كننده مي بـاشنـد. رايحه اين مرحله قبل از 30 دقيقه از استعمال عطر احساس

نخواهد شد.


منابع عطر سازي
گياهان بعنوان منابع روغنهاي اساسي و تركيبات معطر عمده بشمار مي آيند. گياهان ايـن

تـركيـبـات را بـخـاطر مـحـافـظت از حيوانات گياه خوار و همچنين جذب حشرات گرده افشان

توليد مي كنند.

1-
گلها: بزرگترين منبع مواد معطر مي بــاشند كه شامل گل هاي سرخ، مريم، ميخك، ياس و

ابريشم هستند.

2-
برگها: برگهاي نعناع هندي، بنفشه، رزماري، مركبات، گوجه فرنگي و علف خشك.

3-
ريشه و ساقه هاي زيرزميني: ريشه درخت جوز و زنجبيل.

4-
دانه ها: دانه هاي گشنيز، زيره، كاكائو، هل و باديان.

5-
ميوه ها: ميوه هاي تمشك، توت فرنگي، سيب، مركبات، وانيل، فلفل شيرين.

6-
روغن چوب: چوب درختان سرو، عرعر، كاج و صنوبر.

7-
پوست درختان: درخت نعناع.

8-
رزين(صمغ): رزين بوته كندر، بلسان(درخت گل حنا)، كاج و صنوبر.


منابع حيواني
1-
مشك: از كيسه آهوي آسيايي گرفته ميشود كه مشك سنتزي(مصنوعي) به علت

اقتصادي بودن جايگزين مشك طبيعي شده است.

2-
كاستوريوم: كه از كيسه سگ آبي آمريكاي شمالي بدست مي آيد.

3-
عنبر سائل: ماده چربي مانندي كه از نهنگ عنبر بدست مي آيد.

4-
عسل: كه از كندو عسل زنبور بدست مي آيد.


منابع مصنوعي
مواد معطر ساختگي تركيبات ارگانيكي مي بـاشد كـه از فـراورده هـاي نـفـتـي و يا رزين

درخت كاج حاصل ميگردد مانند كومالين و لينالول.

خانواده عطرها

· FRESHY GREEN:
رايحه اي كه شـبيـه عـلف و سبزه و يا برگهاي تازه چيده شده ميباشد -

رايحه پر طراوت

· ORIENTAL:
رايحه كاجي و بلوطي و يا وانيلي - رايحه گرم

· SPICY:
رايحه گرم و تند.

· WOODY:
رايحه جنگل و چوب خشك تازه قطع شده.

· FLORAL:
رايحه گلها - ملايم و طبيعي.

· FRUITY:
رايحه ميوه ها بجز مركبات مانند: سيب، موز و توت فرنگي.

· FUNGAL:
رايحه قارچ مانند.

· EARTHY/MOSSY:
رايحه زمين جنگل و خاك.

· CITRUS:
رايحه مركبات مانند: نارنج، ليمو ترش و پرتغال.

· TOBACCO:
رايحه تنباكو.

· SWEET:
رايحه شيرين.

· LIGHT:
رايحه ملايم و سبك.

· HEAVY:
رايحه سنگين و گيرا.

از ديگر گروه هاي عطرها ميتوان به DEODORANT ها كه براي برطرف كردن بوي بد دهان و

ANTI-PERSPIRANT ها كه از تعريق بدن جلوگيري ميكنند و AFTERSHAVE كـه پس از اصلاح

استفاده ميگردند نام برد.


نكاتي در مورد عطرها و ادکلن ها
1-
عطر را در نقاط نبض دار بدن استفاده كنيد نقاطي كه جريان خون قوي و پوست گـرم تر از

ديگر نقاط مي بـاشد مانند مچ دست، پشت گوش، قـفسه سيـنـه، گـردن، پـشـت زانوها و

داخل آرنجها.

2-
عطر را بصورت چند لايه استفاده كنيد تا ماندگاري آن افزايش يابد.

3-
پس از 4-3 ساعت معمولا بايد مجددا به خودتان عطر بزنيد.

4-
عطر را در هواي روبروي خود اسپري كرده و از آن عبـور كـنـيد. بـا ايـن كـار عـطـر بطور

يكنواخت روي بدن شما مي نشيند.

5-
هيچگاه عطر را مستقيما روي لباس خود بكار نبريد زيرا ممكن است ايجاد لك كند.

6-
زمان امتحان عطر هنگام خريد اجازه دهيد حداقل عـطر بـمدت 10 دقيقه روي پوست شما

باقي بماند و زماني كه بوي عطر با بوي طبيعي بدن شما آميخته مـيگردد ايجاد بوي متفاوتي

خواهد كرد. با اين كار انتخاب بهتري خواهيد كرد همـچنين بيش از 3 عطر را همزمان امتحان

نكنيد چون بيني شما ديگر قدرت تشخيص نخواهد داشت.


 چطور بود ؟

 

نظر بدهید.

+ نوشته شده توسط سامان در یکشنبه هفتم مهر ۱۳۸۷ و ساعت |